พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์องค์แรก และเป็นต้นสกุลกิติยากร


ตึกเก่าเล่าเรื่อง เป็นการจัดแสดงประวัติของการใช้พื้นที่บริเวณที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวังของพระบรมวงศานุวงศ์ เรื่อยมาจนกระทั่งมีการจัดตั้งกระทรวงพาณิชย์ขึ้น จึงได้มีการสร้างอาคารดังที่เห็นในปัจจุบัน

Comment

Comment:

Tweet